logo napis

 
ul. Jaracza 5
07-409 Ostrołęka
 • Orlik
 • Szkoła
 • Szkoła2
 • Orlik

E-learning

E-dziennik

 
 

Stowarzyszenie

Plan lekcji

STATUT

STOWARZYSZENIA  „RAZEM DLA DWÓJKI”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie „Razem dla Dwójki” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), a także niniejszego Statutu . Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa1 stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Gimnazjum nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ostrołęce

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

§ 6

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej głównie w zakresie inicjowania, wspierania i dokumentowania przedsięwzięć upamiętniających patronkę Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce – Danutę Siedzikównę „Inkę” oraz wspieranie dzieci i młodzieży w budowaniu własnego autorytetu moralnego, wspomaganie rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży w różnych dziedzinach.

§ 8

            Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)   propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, debat – PKD 85.60.Z

2)   organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, teatralnych, dziennikarskich, filmowych – PKD 85.52.Z

3)   realizację zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej, ekologicznej  i kultury fizycznej – PKD 85.51.Z

4)   organizację konkursów i uroczystości poświęconych patronce szkoły – PKD 93.29.Z

5)   prowadzenie forów i warsztatów naukowych, m. in. dotyczących  naszego regionu – Kurpiowszczyzny – PKD 85.59.B

6)   wydawanie książek, czasopism, gazetek związanych z celami stowarzyszenia – PKD 58.11.Z, 58.14.Z, 58.19.Z

7)   fundowanie nagród dla zwycięzców organizowanych przez stowarzyszenie konkursów – PKD  85.60.Z

8)   współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi - PKD 94.12.Z

9)   prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe, lokalne wspólnoty - PKD 94.12.Z

10)                       gromadzenie dokumentów, relacji świadków, zdjęć – PKD 91.01.A, 91.01.B

11)                       popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o patronce szkoły - PKD 58.19.Z

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat, może być członkiem Stowarzyszenia
 2. Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, która po złożeniu deklaracji zostanie przyjęta  do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów statutowych.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

§ 11

            Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają  prawo do:

1)   biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2)   korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3)   udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4)   zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

            Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1)   brania  udziału w  działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2)   uczestniczenia w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia,

3)   przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,

4)   regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo  Stowarzyszenia  ustaje na  skutek:

a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu

-  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający dziewięć miesięcy;

- rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał Stowarzyszenia,

- utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

            Władzami Stowarzyszenia są:

1)   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”;

2)   Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;

3)   Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Wyboru Zarządu  i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie  spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 17

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy  obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

§ 18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne walne zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Członkowie powinni być powiadomieni o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed jego terminem. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b)  na żądanie członków Komisji rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

 1. Do kompetencji  Walnego Zebrania Członków należy:

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

 

 1. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek  Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 20

 1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków; reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 4 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go  Wiceprezes
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 21

Do kompetencji  Zarządu Stowarzyszenia należy:

1)   realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)   kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3)   zarządzanie  majątkiem Stowarzyszenia,

4)   planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

5)   składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

6)   podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia  nowych członków i ustania członkostwa,

7)   zwoływanie Walnego Zebrania

8)   ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2.  Komisja Rewizyjna  składa się z  4 osób w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)   kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)   ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

3)   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

4)   wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielenie Zarządowi absolutorium,

5)   wnioskowanie  o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie ich bezczynności,

6)   prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

7)   wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 25

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały może w uzasadnionych przypadkach zwolnić Członka Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek na czas określony lub nieoznaczony.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 

§ 28

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

Statut  został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Razem dla dwójki” w dniu 18 kwietnia 2016 r.

            Komitet założycielski:

 1. Renata Lis                      
 2. Elżbieta Mironczuk       
 3. Mariola Sadowska          

Statut został zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Razem dla dwójki” w dniu 23 czerwca 2016 r.