logo napis

 
ul. Jaracza 5
07-409 Ostrołęka
 • Orlik
 • Szkoła2
 • Szkoła
 • Orlik

E-learning

E-dziennik

 
 

Stowarzyszenie

Plan lekcji

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PRZY GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

W OSTROŁĘCE

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy szkoły.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz z harmonogramem pracy ustalonym na początku roku szkolnego.
 4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 1. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i bezwzględnego przestrzegania go.
 2. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 3. W ramach biblioteki szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, którego zasady funkcjonowania normuje regulamin tegoż Centrum.

II. Regulamin wypożyczalni

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można mieć wypożyczone 3 książki:
 • lektury na okres 2 tygodni
 • pozostałe książki na okres 1 miesiąca.
 1. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 2. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 4. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 5. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 6. Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem dbają o to, aby uczniowie zwrócili do biblioteki wypożyczone dokumenty.
 7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

III. Regulamin czytelni

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
 3. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
 7. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.